logo

Центральний державний історичний архів України, м. Київ
(ЦДІАК України)

Номер фонду 64
Назва фонду Сотенні канцелярії полків Гетьманської України. Об’єднаний архівний фонд
Крайні дати 1678–1783
Кількість справ 1362
Номер і назва опису Анотація Крайні дати Кількість справ
1

У фонді з метою створення єдиного комплексу документальних матеріалів об’єднано 88 окремих фондів сотенних канцелярій, кожний з яких нараховував від 1 до 5 од. зб. і відображав однорідні функції і питання, якими займалися в канцеляріях. Справи в опису зосереджено в межах полків, до яких належали сотенні канцелярії.

Гадяцький полк (Гадяцька, Грунська, Перша Зіньківська, Друга Зіньківська, Третя Зіньківська, Ковалівська, Комишанська, Куземинська, Лютенська сотні).

Укази та ордери полкової канцелярії про оголошення указів Сенату щодо складання послужних списків старшини (1764–1780 рр.) та указу Другої Малоросійської колегії щодо проведення Генерального перепису (1765 р.).

Справи про стягнення боргів, про суперечки за землю та при побудові греблі; про продаж землі. Карні справи. Ордер полкової канцелярії про присилку послужних списків старшини Комишанської сотні (1766 р.). Відомості про службу козаків Куземинської сотні (1767 р.). Подорожній лист, виданий сотником Ковалівської сотні (1739 р.). Заповіт жительки м-ка Грунь Г. Ярової (1707 р.).

Київський полк (Бобровицька, Київська, Кобизька, Козелецька, Морівська, Носівська, Олишівська, Остерська).

Укази полкової канцелярії і ґродського суду про порядок написання і подання чолобитних; про розшук втікачів; про збір статистичних відомостей; про боротьбу з пошестями; про зловживання у сотенних канцеляріях; про повернення підданих Києво-Видубицькому монастиреві; про перенесення митниці зі сл. Злинка у належне Києво-Печерській лаврі с. Вишків (1756 р.); про оголошення указів Сенату, Генеральної військової канцелярії і Другої Малоросійської колегії.

Справи про суперечки за землю; про розшук втікачів; про постачання жителями Київської сотні волами російську армію. Карні справи. Купчі та уступні записи на землю. Екстракт справи Київської сотенної канцелярії про гайдамацькі напади (1781 р.). Інструкція Другої Малоросійської колегії київському сотникові Павлу Гудимі про організацію збору податків з жителів сотні (1768 р.). Пропозиція Київського земського комісарства про стягнення рубльового податку з підсусідків сотні (1781 р.). Інструкція Київської сотенної канцелярії про ремонт доріг у м. Києві (1781 р.). Книги запису коштів, витрачених Київською сотенною канцелярією для закупівлі провіанту та фуражу, книга реєстрації вихідних документів Київської сотенної канцелярії (1772 р.). “Опросні пунктиˮ кобизького сотника Данила Симоновського про службові зловживання; випис з протоколу Козелецької сотенної канцелярії про звільнення від військової служби безземельних козаків.

Справи про складання присяги жителями Морівської сотні імператриці Єлизаветі Петрівні та про опис сіл сотні, пропущених у Генеральному описі (1780–1781 рр.). Купчі на нерухоме майно, продане жителями м. Носівки Носівської сотні полковому обозному Андрію Шаулі. Книги запису майнових документів старшини, козаків і міщан Остерської сотні (1699–1764 рр.). Указ Остерської сотенної канцелярії про порядок розгляду скарг закріпачених козаків (1765 р.). Інструкції про поставку з Остерської сотні волів і сіна на потреби російської армії та ін.

Лубенський полк (Глинська, Костянтинівська, Куринська, Перша Лохвицька, Друга Лохвицька, Лубенська, Лукомська, Пирятинська, Перша Пирятинська, Роменська, Смілянська, Снятинська, Хмелівська, Янушпільська сотні).

Укази і ордери полкової канцелярії про службову відповідальність сотенної старшини; про розшук втікачів; про затримання безпаспортних осіб; про порядок надання митницям козаків для конвою; про набір каменярів і теслярів на Батуринське будівництво; про проведення Генерального опису; про поставку коней на поштові станції; про набір співаків для російської церкви у Кенігсбергу (1760 р.), про перенесення Костянтинівського сотенного правління у с. Коровинці (1771 р.); про оголошення указів імператриці Єлизавети Петрівни, Сенату, гетьмана Кирила Розумовського, Генеральної військової канцелярії і Другої Малоросійської колегії.

Справи про суперечки за землю, двори, ставки, греблі, млини та інше майно; про продаж землі; про суперечки управителя Смілянської волості Києво-Печерської лаври ієромонаха Іродіона за лаврські маєтності; про стягнення боргів; про розподіл спадщини, про обмеження або заборону винокуріння влітку та під час неврожаю і навали сарани; про відправку казенних грошей у Малоросійську скарбову канцелярію; про привернення у підданство; про шукання козацтва; про розшук втікачів тощо. Карні справи. Відомості про торгівлю казенною сіллю (1780 р.).

Справи про щорічні вибори у м. Ромнах продавців казенної солі; про продаж казенної солі в Лубенському полку, м. Ромнах і Роменській сотні; про проведення у Роменській сотні Генерального опису; про заборону козакам Глинської сотні продавати колеса без дозволу колісного цеху; про захоплення військовим товаришем Йосипом Зарудним громадського пасовища під м. Глинськом; про розквартирування у Глинській сотні Сербського гусарського полку; про сварку відставного капрала Сербського гусарського полку Матвія Радка з жителем м. Глинська; про закріплення землі у Глинській сотні за грузинськими князями (1752 р.); про службові зловживання лохвицького сотника Василя Степанова, хмелівського сотника Петра Шкляревича і земського судді Роменського судового повіту Афанасія Шкляревича; про заготівлю у Хмелівській сотні груш для імператорського двору та двору гетьмана Кирила Розумовського (1752 р.).

Інструкція предводителя шляхетства Лубенського полку про вибори предводителя у Роменській сотні. Відомість про майновий стан козаків Глинської сотні. Купчі на землю, продану жителями Глинської, Роменської і Костянтинівської сотень полковнику Першого компанійського полку Антону Крижанівському. Реєстри про збір грошей козаками с. Степанівки Першої Лохвицької сотні на купівлю провіанту для російської армії. Книги запису майнових документів старшини, козаків і міщан Глинської, Костянтинівської, Другої Лохвицької, Роменської, Смілянської, Хмелівської та Янушпільської сотень тощо.

Миргородський полк (Власівська, Голтвянська, Городиська, Перша Миргородська, Друга Миргородська, Омельницька, Остапівська, Сорочинська, Хорольська, Цибулівська сотні).

Універсал і ордери миргородського полковника Федора Остроградського про обрання і усунення старшини та підготовку козаків до огляду і виступу в похід. Укази полкової канцелярії про розшук втікачів.

Справи про продаж землі; про зловживання старшини і російських офіцерів; про побудову приміщень для службових установ Хорольської сотні (1781 р.); про присилку в полкову канцелярію прапора Хорольської сотні (1781 р.). Карні справи. Свідчення Власівської сотенної канцелярії про причини скорочення посівних площ (1737 р.). Донесення жителів сл. Новий Миргород Цибулівської сотні про відстрочку переселення (1749 р.). Книги запису майнових документів старшини, козаків і міщан Городиської, Першої Миргородської, Другої Миргородської та Сорочинської сотень.

Ніжинський полк (Батуринська, Бахмацька, Веркіївська, Воронізька, Глухівська, Дівицька, Івангородська, Конотопська, Коропська, Кролевецька, Перша Ніжинська, Друга Ніжинська, Третя Ніжинська, Четверта Ніжинська, Новомлинська, Шаповалівська, Ямпільська сотні).

Указ Генеральної військової канцелярії, укази і ордери полкової канцелярії, указ ґродського суду про виконання підводної повинності; про звільнення і призначення сотенної старшини; про розслідування суперечок за землю та про оголошення указів Сенату, надісланих до відома; інструкції сотенних канцелярій козакам.

Універсали гетьмана Івана Брюховецького про взяття військового товариша Марка Кимбаровича під гетьманську протекцію (1663 р.) та про підтвердження йому права власності на с. Березу і млин (1666 р.). Універсал гетьмана Дем’яна Ігнатовича про підтвердження права власності Марка Кимбаровича на цю ж маєтність (1669 р.).

Справи про встановлення кордонів між Росією і Гетьманською Україною (1767–1774 рр.); про продаж землі; про суперечки за землю, двори, стави, шинки, млини, спадщину, за ремонт греблі; про стягнення боргів; про затоплення ґрунтів і млинів; про суперечки Гамаліївського Пустинно-Харлампіївського монастиря за ґрунти; про боротьбу з сараною; про вибори ктитора Троїцької церкви с. Попівки Конотопської сотні (1756 р.); про побиття козаків Коропської сотні солдатами Псковського карабінерного полку (1775 р.); про збір з Кролевецької сотні грошей, волів і збруї для російської армії. Карні справи. Підписки старшини Батуринської сотні про точне інформування щодо засіяної і незасіяної землі, отамана і бурмистра м. Конотопа про зобов’язання збільшити посіви хліба і заготівлю сіна. Свідчення жителів Дівицької сотні про збір з них порцій і рацій для російської армії. Квитанція солдата лейб-гвардії Степана Котова конотопському сотнику Йосипу Костенецькому про кількість волів, взятих для російської армії. Послужні списки військових і значкових товаришів Новомлинської сотні (1777 р.). Духівниця глухівського сотника Остапа Єфремовича (1704 р.). Книги запису майнових документів старшини, козаків і міщан Воронізької, Глухівської, Коропської, Кролевецької, Новомлинської та Ямпільської сотень.

Переяславський полк (Баришівська, Бубнівська, Великобудиська, Воронківська, Іркліївська, Кропивнянська, Ліплявська, Переяславська, Піщанська сотні).

Указ і маніфест Катерини ІІ про вибори депутатів до комісії з складання проекту “Нового уложенняˮ. Універсал переяславського полковника Стефана Томари про надання полковому писарю Якову Рустановичу с. Виповзки Переяславської сотні. Укази і ордери полкової канцелярії, ґродського і земського судів про розшук втікачів; про переселення на Яготинські землі; про вирощування тютюну, персиків і вишень; про заборону експорту тютюну; про звільнення запорожців від податків і повинностей; про будівництво мосту через Дніпро; про щеплення від віспи; про боротьбу з епізоотіями, про розшук гайдамаків; про оголошення імператорських указів і указів Сенату.

Справи про продаж землі, про суперечки за землю, про конфлікти між козаками і солдатами. Карні справи. Лист Баришівської сотенної канцелярії про звільнення чернігівського полковника Павла Полуботка від відповідальності у справі польського купця Цибульського (1716 р.). Відомості про кількість козаків і старшини у Бубнівській сотні; про кількість посполитих у Ліплявській сотні (1752 р.); про зміни кількості населення с. Прохорівки Бубнівської сотні (1768 р.); про кількість волів, взятих з Воронківської сотні для російської армії. Реєстр жителів Великобудиської сотні (1763 р.). Книги запису майнових документів старшини, козаків і міщан Великобудиської, Кропивнянської та Піщанської сотень.

Полтавський полк (Перша Полтавська, Друга Полтавська сотні).

Книги запису майнових документів старшини, козаків і міщан.

Прилуцький полк (Корибутівська, Красноколядинська, Срібнянська сотні).

Документи (відомість, лист) про ведення судових справ. Купча про продаж городу у с. Дептів Красноколядинської сотні (1738 р.). Реєстр видатків комісарів Срібнянської сотні (1730 р.).

Стародубський полк (Бакланська, Мглинська, Новгородська, Новоміська, Погарська, Почепська, Шептаківська сотні).

Укази Сенату, Генеральної військової канцелярії, полкової канцелярії і земського суду про прискорення розгляду судових справ і передачу їх на апеляційний розгляд; про повернення захопленого майна; про заборону козакам продавати свої землі, а старшині їх купувати; про заборону посполитим вільного переходу; про шукання і здобуття козацтва; про розшук втікачів; про покарання, звільнення і призначення старшини; про організацію та виконання військової, цивільної, обслуговуючої і робочої служби старшиною, козаками і посполитими; про забезпечення погоничами, підводами, кіньми, волами, амуніцією, продовольством і фуражем російську армію і козацькі команди; про ремонт фортець, доріг, гребель, мостів; про встановлення і підтримання верстових стовпів; про виконання поштової служби; про збір податків; про передачу збору податків на відкуп; про звільнення від податків сімей компанійців; про казенні кінні і вівчарні заводи; про контроль за сівбою і збором врожаю; про іноземців (сербів, циган, шведів. євреїв), які проживають в полку; про полонених турок і татар; про набір для імператорського двору учнів-скрипалів і яничар-музикантів; про заготівлю для імператорського двору птахів та диких тварин; про ліквідацію документів і монет з ім’ям імператора Івана Антоновича і знищення даних йому присяг; про підготовку до приїзду в Гетьманську Україну імператриці Єлизавети Петрівни (1744 р.); про поточне керівництво діяльністю сотенних канцелярій. Укази полкової канцелярії про оголошення надісланих до відома указів Сенату.

Справи про продаж землі, про суперечки за спадщину, рухоме і нерухоме майно; про повернення захопленого майна; про боротьбу з пошестями і сараною (1757 р.); про збір Новоміською сотенною канцелярією відомостей щодо спірних з Річчю Посполитою земель (1765 р.); про покарання мглинської сотенної старшини за неправильне рішення судової справи; про боротьбу в Шептаківській сотні з гайдамаками (1757 р.); про складення відомості про безземельних козаків; про обтяження повинностями посполитих с. Лепків Новгородської сотні. Карні справи.

Укази полкової канцелярії Шептаківській сотенній канцелярії про заборону призначати сотенну старшину (1735 р.), про щомісячну висилку козаків для нагляду за розкольниками (1735 р.), про присилку козаків для боротьби з гайдамаками (1738 р.), про облік бунчукових, військових і значкових товаришів, які проживають в сотні (1742 р.), про збір відомостей щодо збитків, завданих нападами з території Речі Посполитої (1743 р.). Книга ревізії (1739 р.), реєстр (1735 р.), списки населення Шептаківської сотні. Відомості про розмір індукти з грецьких, російських, польських і українських товарів; про збір хліба у Шептаківській сотні; про козаків Шептаківської сотні, які брали участь у турецькій війні 1735-1739 рр. Книга ревізії Стародобської сотні (1738 р.). Реєстр турецьких полонених і населених пунктів, де вони перебували (1740 р.). Книги запису майнових документів старшини, козаків і міщан Бакланської, Мглинської та Почепської сотень.

Чернігівський полк (Березинська, Білоуська, Вибельська, Городнянська, Киселівська, Любецька, Менська, Ройська, Седнівська, Сенчанська, Синявська, Сосницька, Чернігівська, Яблунівська сотні).

Справи про продаж млинів і лісу; про суперечки за землю, маєтності, спадщину; про стягнення боргів, про ремонт мостів і доріг; про призначення старшини; про звільнення від служби; про стягнення недоїмок. Карні справи. Атестація березинських сотенного і ратушного урядів про грабунки, побої і насильства, завдані службовцями кн. Олександра Меншикова; про скупівлю седнівським сотником Федором Римшею земель у козаків сотні.

Книги запису рішень Білоуської сотенної канцелярії; запису видатків Менської та Ройської сотенних канцелярій. Книги запису вхідних і вихідних документів Чернігівської сотенної канцелярії. Книги запису майнових документів старшини, козаків і міщан Березинської, Білоуської, Глухівської, Киселівської, Любецької, Синявської, Сосницької, Чернігівської та Яблунівської сотенних канцелярій.

1678–1783 1362