Номер фонду 489
Назва фонду Документи про польські повстання. Колекція, зібрана головою Київського військово-польового суду Новицьким Г. В.
Номер і назва опису 1
Крайні дати 1812–1868
Кількість справ 1
Номер справи Назва справи Крайні дати Кількість аркушів
1Портрети Конарського Ш., Дембінського Х., Чарського Ц., митрополита Варшавського Фіалковського А. М. та інших польських громадських і культурних діячів; портрет Зубова П. О.; фото невстановлених представників римо-католицького духовенства; репродукція фрески Фра Беато Анжеліко “Рай” 1861–1863 рр.11
2Листування віленського військового губернатора, гродненського, білостоцького і мінського генерал-губернатора Мирковича Ф. Я. з Віленською слідчою комісією та Новицьким Г. В. про ведення слідства над учасниками Польського повстання 1830–1831 рр., настрої населення, засоби русифікації Литви тощо 5 грудня 1840 р. –
1842 р.
32
3Записка Новицького Г. В. “Краткий исторический взгляд на Западную Россию” (“Короткий історичний погляд на Західну Росію”) 1841 р.28
4Записка [Новицького Г. В.] “Взгляд на польскую революцию 1830 и 1831 годов и связь ее с мятежом 1863 года” (“Погляд на польську революцію 1830 і 1831 років та зв’язок її із заколотом 1863 року”) [1863 р.]40
5Записка [Новицького Г. В.] з порівняльним аналізом Польських повстань 1830–1831 рр. та 1863 р. [1863 р.]4
6Текст промови Миколи І у м. Варшава, у Лазенківському палаці 4 (16) жовтня 1835 р.; статті з періодичних видань “Journal des Débats” (“Газета дебатів”) і “Tygodnik Peterburgski” (“Петербурзький тижневик”) з аналізом промови та з маргіналіями [Новицького Г. В. ]. Російська, польська мови. Копії [4 жовтня –
3 грудня 1835 р.]
6
7Лист шляхти Подільської губ. до [Олександра ІІ] з описанням тяжкого соціально-економічного становища поляків Поділля. Копія [1860-ті рр.]2
8Записка [Новицького Г. В.] “Подольской шляхте за данный в 1859 году бал для государя императора” (“Подільській шляхті за даний у 1859 році бал для пана цісаря”) та “Воззвание Департамента народного жонда на Руси” (“Відозва Департаменту народного уряду на Русі”) з аналізом стосунків між дворянством Подільської губ. та російським урядом [1 жовтня 1859 р.]4
9Стаття [Новицького Г. В] “Дополнение к нескольким словам господина М. С. о памятнике Тысячелетию России” (“Доповнення до кількох слів пана М. С. про пам’ятник Тисячоліттю Росії”) [1862 р.]6
10Рапорт штабу Київського військового округу про пересилку доповіді щодо політичних організацій підпалювачів, що діяли у Царстві Польському 26 липня 1865 р.2
11Записка Новицького Г. В. про події у Польщі у 1862 р. та з розважаннями про м. Київ, його історію та значення для російського народу [1862 р.]3
12Нотатки [Новицького Г. В.] про діяльність єзуїтів у Литві. Чернетка [друга пол. ХІХ ст.]1
13Статті, відозви, нотатки, прокламації, вірші, присвячені подіям у м. Варшава у лютому 1861 р. та Польському повстанню 1863 р. Українська, російська, польська мови 18 квітня 1861 р. –
22 липня 1863 р.
101
14Рукопис “Zbór krytyk i doniesień literackich zawartych w Tygodniku Peterburgskim od r. 1831 do r. 1835” (“Зібрання критики і літературних повідомлень у “Петербурзькому тижневику” з 1831 р. по 1835 р.”). Польська мова. Без початку [1831–1835 рр.]146
15Статті з журналу “Jeune Pologne” (“Молода Польща”) про наслідки Польського повстання 1830–1831 рр., положення емігрантів, перспективи розвитку польської нації тощо. Російська мова. Копії 1840 р. 22
16Відозва архієпископа Варшавського Фіалковського А. М. до поляків у зв’язку з подіями у Варшаві 25–27 лютого 1861 р. Польська мова. Копія 3 березня 1861 р.1
17Нотатки невстановленого автора “Warszawa w dniach 13/25 i 15 /27 lutego 1861 roku.” (“Варшава у дні 13/25 та 15 /27 лютого 1861 р.”). Польська мова. Копія 4 квітня 1861 р.6
18Справа про пересилку Новицькому Г. В. книги Лелевеля Й. “Polska, dzieje i rzeczy jej” (“Польща, її історія та справи”). Польська мова 25–26 листопада 1864 р.2
19Вірш невстановленого автора “Matko Chrystusa, Najświętsza Maryjo…” (“Мати Христа, Пресвята Маріє”). Польська мова. Копія 29 травня [1863 р.]1
20Твір Кохановського Я. “Pamiątka wszystkimi cnotami hojnie obdarzonemu Janowi Baptyście hrabi na Tęczynie” (“Пам'яті обдарованого усіма чеснотами Яна Баптиста, графа на Тенчині”) ([1584 р.]). Польська мова. Копія 1830 р.15
21Стаття Малішкевича А. “Wiadomość o obrazie Tomasza Dolabelli, któren mniemano zatraconym” (“Відомості про картину Томаша Долабелли, яка вважалася втраченою”). Польська мова. Копія [середина ХІХ ст.]9
22Перелік видань з історії Польщі, біографістики, геральдики тощо. Польська мова [1864 р.]2
23Статті та відозви, пов’язані з подіями у м. Варшава 25–27 лютого 1861 р. Російська мова. Копії [1861 р.]6
24Вірш “Do sióstr moich” (“До сестер моїх”), розповсюджуваний за підписом “Marya …cka”, присвячений подіям у м. Варшава 25–27 лютого 1861 р. Польська мова. Копія [1861 р.] 2
25Доповідь [Волинського військово-польового суду] командувачу військами Київського військового округу про документи Польського народного уряду, вилучені під час обшуку в арештованого у м. Житомир поміщика Дружбацького М.; про діяльність таємних польських організацій на Поділлі, у містах Київ та Житомир. Копія [1863 р.]5
26Справа про арешт і обшук інженер-поручика Рудницького В. та про діяльність таємних польських організацій у м. Києві [26 квітня] –
23 листопада 1863 р.
8
27Записка штаб-ротмістра Середи Новицькому Г. В. про [підозрюваних у причетності до польського визвольного руху] Любецького, [поміщика] Дружбацького [М.] та [купця] Шафангеля [Л.] 9 серпня 1865 р.1
28Повідомлення генерал-поліцмейстера у Царстві Польському Трепова Ф. Ф. Новицькому Г. В. про пересилку документів, вилучених у Дружбацького М. та протоколу допиту інженер-поручика Рудницького В. київському, подільському і волинському генерал-губернатору Безаку О. П. 27 листопада 1865 р.2
29Доповідь штаба Київського військового округу наміснику у Царстві Польському із витягами з допитів інженер-поручика Рудницького В., Даниловського В. та Янчевського З. Копія 3 липня 1865 р.6
30Листи та записки Новицького Г. В. та інших генерал-поліцмейстеру у Царстві Польському Трепову Ф. Ф. й командувачу військами Київського військового округу про розслідування справи інженер-поручика Рудницького В., а також з’ясування ступеню причетності до неї поміщика Дружбацького М. та купця Шафангеля Л. Чернетки, копії 13 жовтня –
10 листопада 1865 р.
12
31Листування між штабом Київського військового округу, Київським військово-польовим судом та генерал-поліцмейстером у Царстві Польському Треповим Ф. Ф. у справі інженер-поручика Рудницького В. 11 серпня –
17 листопада 1865 р.
4
32Листування між штабом Київського військового округу, Новицьким Г. В., генерал-поліцмейстером у Царстві Польському Треповим Ф. Ф. та Тимчасовою військово-слідчою комісією при наміснику та головнокомандувачі військами Варшавського військового округу у справі інженер-поручика Рудницького В. 3 квітня –
2 листопада 1865 р.
7
33Протокол допиту [інженер-поручика] Рудницького В. 1865 р.19
34Витяг з протоколу допиту інженер-поручика Рудницького В. Копія 1865 р.7
35Доповідь Київського військово-польового суду за результатами допиту інженер-поручика Рудницького В. та список фігурантів його справи 1865 р.10
36Повідомлення Урядової комісії внутрішніх справ у м. Варшава у Київський військово-польовий суд про засудження та заслання у Сибір інженер-поручика Рудницького В. та з’ясування зв’язків київської польської національної організації з Народним урядом, а також планів повстанців 27 червня 1867 р.4
37Записка генерал-губернатора Безака О. П. до Новицького Г. В. про зустріч та обговорення подробиць справи [інженер-поручика] Рудницького В. 4 травня [1867 р.]1
38Шифрована депеша на ім’я генерал-поліцмейстера у Царстві Польському Трепова Ф. Ф. про допит інженер-поручика Рудницького [В.] стосовно причетності до революційної діяльності купця м. Бердичів Київської губ. Шафангеля М. [1867 р.]2
39Агентурні відомості, надані [агентом] Ягубським І., про причетність купця м. Бердичів Київської губ. Шафангеля М. поміщиків Ленкевича [Ф.], Чернявських, Запольського К., Бнинського та інших до польського визвольного руху та до справи Дружбацького М., розстріляного за обвинуваченням у революційній діяльності [1867 р.]2
40Відомості, надані агентом Пашком про діяльність у м. Києві представників польського визвольного руху – предводителя дворянства Фліорковського, дворянина Більського, адвоката Шафангеля та інших [1865–1867 рр.]4
41Доповідь Новицького Г. В. командувачу військами Київського військового округу про документи, вилучені під час обшуку в арештованого поміщика Дружбацького М. та про діяльність таємної польської організації у м. Житомир 29 жовтня 1863 р.8
42Протокол допиту діяча польського визвольного руху Удерського Е., проведеного у Київському військово-польовому суді. Копія 23 вересня 1865 р.2
43Протокол допиту діяча польського визвольного руху Удерського Е., проведеного у Київському військово-польовому суді. Копія 24 вересня 1863 р.3
44Рапорт Новицького Г. В. командувачу військами Київського військового округу про справу титулярного радника у відставці Кнотте Ф. 7 листопада 1864 р.2
45Витяг з протоколів допитів та рішення [Київського військово-польового суду] у справі дворян Волинської губ. Гродецького П. та Микульського (Назаренка) П., підозрюваних у причетності до польського визвольного руху 14 липня 1864 р.4
46Протокол допиту Авейде О., підозрюваного у причетності до польського визвольного руху. Копія 18 жовтня 1865 р.4
47Рапорт Управління київського жандармського штаб-офіцера тимчасовому командувачу військами Київського військового округу та доповідна записка підсудного рядового Кременчуцького піхотного полку, дворянина Маєвського Є. про неблагонадійність утримуваного з ним діяча польського визвольного руху Чарнецького. Копія 28 лютого 1865 р.3
48Рапорт та записка секретної канцелярії київського губернатора київському, подільському і волинському генерал-губернатору про участь предводителя дворянства Сквирського пов. Київської губ. Страшинського Г. у Польському повстанні 1863 р. 19 липня 1866 р.2
49Лист [агента] Пиковського А. до [Новицького Г. В.] про діяльність [маклера] Шапіро А., зокрема, у зв’язку з контрактом, укладеним між дворянами [Київської губ.] Плятером і Цесарським 9 листопада 1866 р.2
50Телеграма поручика Попандопуло до Новицького Г. В. про намагання жителя м. Бердичів Київської губ. Абрамовича Е. дати йому хабара 11 березня 1866 р.1
51Доповідь жителя м. Києва, [агента] Ягубського І. київському, подільському і волинському генерал-губернатору Безаку О. П. про намір поміщика Ленкевича Ф. виїхати за кордон 27 квітня 1867 р.2
52Записка про умови, за яких житель м. Києва, [агент] Ягубський І. згоден довести факт фінансування поміщиком Ленкевичем Ф. польського революційного виступу 17 лютого 1867 р.1
53Доповідна записка колезького асесора Куровського Новицькому Г. В. про роль у Польському повстанні 1863 р. графа Плятера та поміщика Гайсинського пов. Подільської губ. Яловицького Т. 14 лютого 1867 р.2
54Доповідна записка голови Заславської військово-судної комісії Войнова І. М. Новицькому Г. В. про подробиці біографії управляючих маєтком князів Сангушків у Заславському пов. Волинської губ. Михальського та Маєвського; князів Сангушків Р. і Є. та інших членів родини тощо. Додано генеалогічну таблицю князів Сангушків 6 квітня 1867 р.4
55Доповідна записка капітана Білінського Г. Новицькому Г. В. про присягу повстанців, у тому числі графа Плятера та поміщика Ярошинського у с. Якубівка Заславського пов. Волинської губ., а також про діяльність колезького асесора Куровського 6 березня 1867 р.2
56Справа за обвинуваченням власника с. Карабачин Радомишльського пов. Київської губ. Рудзького К., писаря Блоцького Г. та священика Таши Е. у намовлянні селян до участі у Польському повстанні 1863 р. 15 травня –
жовтень 1863 р.
24
57Лист капітана Білінського Г. до Новицького Г. В. про допит учасника польського визвольного руху поміщика Ярошинського та про пропагандистську діяльність римо-католицького духовенства сіл Якубівка і Красненьке Заславського пов. Волинської губ. [1867 р.]6
58Листи Габріельського Л. до капітана Білінського Г. про допит свідків у справі участі у Польському повстанні 1863 р. графа Плятера та інших осіб, перебігу подій під час повстання тощо. Польська мова [1867 р.]4
59Витяг зі справи про учасника Польського повстання 1863 р. Ждановича Д., який утік за кордон [1867 р.]11
60Відомості про діячів польського визвольного руху Ромашевського, Вислоуха, Молодецького; про приїзд до м. Києва [графа] Потоцького О. [1863 р.]2
61Записка про стан розслідування справ осіб, підозрюваних в участі у Польському повстанні 1863 р. Кнотте Ф., князя Радзивілла, графа Браницького [О.], лікаря Яхимовича Ф. та інших [1863 р.]1
62Записка про розслідування та вирішення справ осіб, підозрюваних в участі у Польському повстанні 1863 р. Міссуна Ф., Чернецького П., Шарамовича Г. та інших [травень 1864 р.]1
63Списки осіб, підозрюваних у революційній діяльності, складені поміщицею с. Янківка Уманського пов. Київської губ. Добровольською Є. В. та чиновником Ордою 28 січня [1854 р.]1
64Виписки з протоколів показань свідків та висновки Першої цивільної слідчої комісії у справі про участь поміщиків Собанських О. та Й., їхніх слуг та селян їх маєтків, зокрема, в с. Пласке та м-ку Лучинці [Сквирського пов. Київської губ.], у Польському повстанні 1863 р. [1863 р.]14
65Лист Габріельського Л. до [капітана Білінського Г.] з відомостями про власницю маєтків у селах Джурин Брацлавського пов. Подільської губ. та Спичинці [Сквирського пов.] Київської губ. Собанську Г., підозрювану в участі у Польському повстанні 1863 р. та про обставини загибелі її чоловіка, Собанського П. Російська, польська мови [1863 р.]4
66Записка про вирішення справи поміщиків Собанських, підозрюваних в участі у Польському повстанні 1863 р. Чернетка [1867 р.]1
67Справа про заохочення різних осіб до співпраці з державними органами як спостерігачів за підозрюваними в участі у польському визвольному русі 17–19 травня 1865 р.3
68Доповідні записки поміщика Гжимали-Грудзинського М. В. генерал-губернатору Безаку О. П. про діяльність поміщика Фліорковського та інших осіб, підозрюваних в участі у польському визвольному русі 8–18 червня 1865 р.3
69Доповідна записка поміщика Гжимали-Грудзинського М. В. київському, подільському і волинському генерал-губернатору Безаку О. П. про політичну неблагонадійність жителя м. Києва чиновника Глинського 25 червня 1865 р.1
70Доповідна записка сина поміщика Гжимали-Грудзинського Г. В. Новицькому Г. В. зі скаргою на протизаконний арешт та описанням своїх заслуг перед урядом у справі викриття учасників Польського повстання 1863 р. 30 червня 1865 р.4
71Доповідна записка поміщика Гжимали-Грудзинського М. В. про діяльність представників польського визвольного руху у м. Києві [1865 р.]2
72Доповідні записки поміщика Гжимали-Грудзинського М. В. київському, подільському і волинському генерал-губернатору Безаку О. П. з описанням своїх заслуг перед урядом у справі викриття учасників Польського повстання 1863 р., проханням про прийняття на службу в канцелярію генерал-губернатора та скаргою на утиски з боку поліції Сквирського пов. Київської губ. 14–27 липня 1865 р.6
73Доповідні записки поміщика Гжимали-Грудзинського М. В. генерал-губернатору Безаку О. П. про діяльність Криницького М. та інших осіб, підозрюваних в участі у польському визвольному русі, ролі у ньому римо-католицької церкви тощо 9–18 вересня 1865 р.7
74Доповідна записка поміщика Гжимали-Грудзинського М. В. генерал-губернатору Безаку О. П. про діяльність Грудницького, підозрюваного в участі у польському визвольному русі, а також зі скаргою на утиски з боку поліції 27 жовтня 1866 р.2
75Доповідні записки поміщика Гжимали-Грудзинського М. В. генерал-губернатору Безаку О. П. про діяльність поміщиків Лянге, Абрамовича В. та інших підозрюваних в участі у польському визвольному русі, а також зі скаргами на нестачу грошей для виконання службових обов’язків та утиски з боку поліції 19 жовтня 1865 р.– 28 січня 1866 р.10
76Лист бердичівського поліцмейстера у Київський військово-польовий суд з доповіддю про результати спостереження за поміщиком [Гжималою]-Грудзинським [М. В.] та про надання йому коней [жителем м. Бердичів Київської губ.] Меленевським Л. 5 лютого 1866 р.2
77Справа про з’ясування Київським військово-польовим судом обставин продажу відставним колезьким реєстратором Меленевським Л. коней поміщику Гжималі-Грудзинському М. В. 8 березня 1865 р.2
78Лист відставного колезького реєстратора Меленевського Л. у Київський військово-польовий суд зі спростуванням чуток про продаж ним коней поміщику Гжималі-Грудзинському М. В. 9 березня 1866 р.1
79Лист поміщика Гжимали-Грудзинського М. В. до Новицького Г. В. про поміщицю Волинської губ. Веліжинську, пов’язану з діячами польського визвольного руху, а також зі скаргою на утиски з боку поліції 17 червня 1866 р.3
80Доповідна записка поміщика Гжимали-Грудзинського М. В. Новицькому Г. В. з проханням про виклик його до суду для доповіді “по политическому делу” 25 вересня 1866 р.1
81Доповідна записка поміщика Гжимали-Грудзинського М. В. Новицькому Г. В. зі скаргою на утиски з боку поліції та розповсюдження щодо нього обвинувачень у причетності до польського визвольного руху 24 червня 1865 р.2
82Записка поміщика Гжимали-Грудзинського М. В. про виїзд з м. Києва у Радомишльський пов. Київської губ. осіб, підозрюваних у причетності до польського визвольного руху 12 червня 1865 р.1
83Список осіб, підозрюваних у причетності до польського визвольного руху, які виїхали з м. Києва у Радомишльський пов. Київської губ. 16 червня 1865 р.1
84Лист поміщика Гжимали-Грудзинського М. В. до [Новицького Г. В.] про участь у Польському повстанні 1863 р. поміщика Ленкевича Ф. та управляючих його маєтку в с. Соснівка [Бердичівського пов. Київської губ.] Горського та Дершмана 14 серпня 1866 р.1
85Записки поміщика Гжимали-Грудзинського М. В. про дворян Київської губ. Нищинського М., Хилькевич, Вишневського П. та Ленкевича Ф., підозрюваних в участі у Польському повстанні 1863 р. 12 червня –
4 жовтня 1865 р.
9
86Статті з польської преси, відозви до польського народу із закликом до визвольної боротьби, спогадами очевидців про події у Варшаві у лютому 1861 р. тощо, надані поміщиком [Гжималою]-Грудзинським [М. В.]. Російська, польська мови. Копії 21 березня 1812 р. –
[1861 р.]
20
87Лист поміщика [Гжимали]-Грудзинського М. В. до [Новицького Г. В.] з проханням захистити його від арешту та висилки [1865 р.]1
88Протокол допиту наглядача Київського тюремного замку Дембінського про обставини арешту його та його помічника Скрипцова учасниками Польського повстання 1863 р., що стався у період його перебування на посаді станового пристава м-ка Самгородок Бердичівського пов. Київської губ. 12 серпня 1863 р.3
89Доповідь поліцейського справника Сквирського пов. Київської губ. про утворення у повіті повстанських загонів, зокрема, на чолі з офіцером Хойновським (Григоренком) та переслідування їх військами й селянами поблизу с. Яроповичі [Сквирського пов. Київської губ.] 12 вересня 1863 р.2
90Рапорти станових приставів та супровідний лист поліцейського справника Васильківського пов. про організацію у повіті повстанських загонів та придушення їх виступів 3–25 вересня 1863 р.7
91Повідомлення поліцейського справника Дубенського пов. Волинської губ. про відсутність у повіті повстанських загонів 6 листопада 1863 р.1
92Повідомлення повітових поліцейських установ Київської та Волинської губерній про наявність, чи відсутність у повітах повстанських загонів, склад існуючих польських патріотичних організацій, їх керівників, придушення їх виступів, кількість полонених тощо 19 жовтня –
31 грудня 1863 р.
27
93Повідомлення поліцейських справників Луцького та Старокостянтинівського повітів Волинської губ. про відсутність у повітах повстанських загонів 6–14 листопада 1863 р.2
94Рапорт командира Глухівського драгунського полку полковника Тізенгаузена про військові дії проти повстанських загонів поблизу сіл Романівка і Біличі Київського пов. та губ. 28 серпня 1863 р.3
95Доповідь чиновника з особливих доручень у м. Умань Київської губ. при київському губернаторі про дії Саперного батальйону проти повстанських загонів поблизу сіл Гребінки та Митниця Васильківського пов. Київської губ. 14 січня 1864 р.21
96Повідомлення поліцейських справників повітів Київської губ. про формування у повітах повстанських загонів та про військові дії проти них; доповіді начальників училищ Київської і Волинської губерній, директора Першої київської гімназії, ректора університету Св. Володимира та інших керівників Київського навчального округу про кількість учнів та студентів православного і римо-католицького віросповідання у 1862 та у 1863 роках 29 лютого –
4 квітня 1864 р.
21
97Списки членів повстанських загонів, описання втрат повстанців під час сутичок з військами, надані поліцейськими справниками повітів Київської губ. та супровідний лист київського цивільного губернатора Гессе П. І. [1863 р.] –
20 серпня 1866 р.
20
98Повідомлення подільського цивільного губернатора про проходження Подільською губ. повстанського загону під командуванням Ружицького [Е.] та щодо присилки відомостей про втрати повстанців; доповідна записка [Київського військово-польового суду] командувачу військами Київського військового округу Безаку О. П. про кількість підсудних та порядок розподілу їх справ за категоріями 24 січня –
13 березня 1866 р.
5
99Список жителів м. Заславль та Заславського пов., які брали участь у Польському повстанні 1863 р. Список додається 6 липня 1866 р.3
100Повідомлення поліцейського справника Ровенського пов. Волинської губ. про жителів повіту, які брали участь у Польському повстанні 1863 р. Список додається 7 червня 1866 р.2
101Повідомлення поліцейського справника Новоград-Волинського пов. Волинської губ. про втрати в результаті зіткнення повстанських загонів з військами та поліцією поблизу м-ка Миропіль 7 червня 1866 р.1
102Повідомлення поліцейського справника Дубенського пов. Волинської губ. про жителів повіту, які брали участь у Польському повстанні 1863 р. Список додається 25 травня 1866 р.3
103Повідомлення поліцейського справника Овруцького пов. Волинської губ. про жителів повіту, які брали участь у Польському повстанні 1863 р. Список додається 21 травня 1866 р.4
104Повідомлення поліцейського справника Луцького пов. Волинської губ. про жителів повіту, які брали участь у Польському повстанні 1863 р. 30 травня 1866 р.1
105Повідомлення поліцейських справників Острозького, Ковельського та Радзивилівського повітів Волинської губ. про жителів повітів, які брали участь у Польському повстанні 1863 р. 13 червня –
14 липня 1866 р.
3
106Повідомлення поліцейського справника Володимирського пов. Волинської губ. про жителів повіту, які брали участь у Польському повстанні 1863 р. Список додається 26 червня 1866 р.4
107Рапорт поліцейського справника Київського пов. про надсилання копії рапорту колезького асесора Паркова 14 вересня 1863 р.1
108Рапорт колезького асесора Паркова начальнику Київської губ. про заготівлю провіанту для повстанських загонів та надання їм коней в маєтку графа Понятовського Л. у м. Бородянка Київської губ. та про участь у цьому жителів маєтку, зокрема, лікаря Кунцевича. Копія [1863 р.]6
109Повідомлення поліцейського справника Черкаського пов. Київської губ. поліцейському справнику майору Потаповичу про обшук у жителів сіл Орловець та В’язівок Черкаського пов., про зброю, знайдену в економічному магазині с. Орловець та про накладання судових стягнень на осіб, обвинувачуваних у причетності до Польського повстання 1863 р. 1864 р.2
110Записка [Новицького Г. В.] про події Польського повстання 1863 р. у Литві. Чернетка [1864 р.]1
111Повідомлення Канцелярії київського, подільського і волинського генерал-губернатора у Київський військово-польовий суд про надання командувачу військами Київського військового округу копій документів щодо справи поміщика Таращанського пов. Київської губ. Браницького О. та про чисельність повстанських загонів у Київській губ. Копії додаються 10 березня 1866 р.3
112Записка [Новицького Г. В.] про події Польського повстання 1863 р. на Волині, зокрема, про організацію зборів повстанців у маєтку поміщиці Шарамович у селах [Ляхове] та Чайківка Житомирського пов. Волинської губ. Чернетка [1863 р.]4
113Записка [Новицького Г. В.] з позначкою “генералу Трепову” про діяльність римо-католицького священика с. Крилов Дубенського пов. Волинської губ. Горбачевського та необхідність здійснення обшуку в нього та в інших осіб. Чернетка [1863 р.]1
114Повідомлення Канцелярії київського, подільського і волинського генерал-губернатора Новицькому Г. В. про отримання його відношення щодо визначення кількості землевласників, спадкових дворян та усіх осіб, що мають право голосу, в Київській, Подільській та Волинській губерніях 29 грудня 1864 р.1
115Повідомлення Канцелярії київського, подільського і волинського генерал-губернатора Новицькому Г. В. щодо надання йому відомості про дворян одинадцяти повітів Волинської губ. Відомість додається 15 лютого 1865 р.2
116Відомості про кількісний, віросповідний та статевий склад поміщиків Київської та Подільської губерній [1865 р.]3
117Записка невстановленого автора “Об учреждении общих квартир для учеников при учебных заведениях губерний Киевской, Волынской и Подольской” 1841 р.6
118Промова Пирогова М. І., виголошена під час урочистостей, пов’язаних із завершенням ним каденції на посаді попечителя Київського навчального округу 8 квітня 1861 р.3
119Лист невстановленого студента Московського університету з описанням зіткнення студентів з поліцією та селянами 12 жовтня [1862 р.] 13 жовтня [1862 р.]2
120Повідомлення Попечителя київського навчального округу про студентів та учнів, виключених з університету Св. Володимира, Першої і Другої київських гімназій, а також Волинської гімназії у м. Житомир. Списки студентів та учнів додаються 1 січня 1861 р.– 1862 р.9
121Уривок рукопису невстановленої особи з описанням звичаїв академічного середовища університету Св. Володимира у другій половині 1850-х років. Чернетка [1856 р.]2
122Лист Новицького Г. В. до великого князя Михаїла Павловича з проханням про призначення його командиром одного з полків у військах Кавказького корпусу. Копія березень 1845 р.2
123Листи Новицького Г. В. до великого князя Михаїла Павловича та інших осіб стосовно заснування та організації Ставропольського єгерського полку; привітальні телеграми командира полку фон Шарка А. В. Оригінали, копії, чернетки 16 квітня 1846 р. –
9 листопада 1873 р.
11
124Звіт генерала Головіна Є. О. про управління Остзейським краєм з травня 1845 р. до лютого 1848 р. Копія [1848 р.]50
125Завірена виписка з височайшого указу від 20 червня 1840 р. про права власності та умови користування територією Івангородської фортеці. Польська, російська мови 16 травня 1861 р.2
126Записка Новицького Г. В. про стан, оснащення [Івангородської] фортеці та стосовно питань розвитку економіки і сільського господарства у Царстві Польському. Чернетка [1854 р.]2
127Лист єпископа Варшавського і Новогеоргіївського Іоаннікія (Горського) до Новицького Г. В. з подякою за оздоблення Євангелія для церкви Івангородської фортеці 20 січня 1866 р.2
128Лист Новицького Г. В. до помічника головнокомандувача Кавказької армії Карцова О. П. з проханням про надання земельного наділу за заслуги під час служби на Кавказі, докладним описанням своєї діяльності за цей період та історичною довідкою про місцеве самоврядування Північного Кавказу й особливості ведення там військових дій. Чернетка [1850-ті рр.]9
129План урочища Ахульґо у Дагестані (Північний Кавказ) [1840-ті рр.] 1
130Спогади Новицького Г. В. Чернетка [1870-ті рр.]17
131Лист Новицького Г. В. до невстановленої особи зі зверненням “ваше превосходительство Василий Иванович” з описанням складних умов своєї служби на посаді коменданта Івангородської фортеці. Чернетка [1856 р.]3
132Інструкція з артилерійської стрільби. Без початку [1870-ті рр.]6
133Біографія інженера-артилериста, генерал-лейтенанта Засядька О. Д. [друга пол. ХІХ ст.]25
134Листи голови Заславської військово-слідчої комісії Войнова І. М. до Новицького Г. В. про труднощі в організації роботи комісії; зловживання чиновників; перешкоджання діяльності комісії з боку поліцейського справника м. Ізяслав Волинської губ. Бутлера; розгляд справ князів Сангушків та Михальських, дворян Ленкевича [Ф.], Лисовського, Смуглевича, предводителя дворянства Беньковського; порушення під час обшуку в будинку дворянки Валевської у м. Гоща Острозького пов. Волинської губ.; соціально-політичні настрої в Острозькому пов. тощо 5 грудня 1865 р.– 29 червня 1867 р.54
135Записка київського, подільського і волинського генерал-губернатора Безака О. П. голові Заславської військово-слідчої комісії Войнову І. М. з переданням змісту листа [дворянина] Цехоцького В. до мирового посередника Лозицького Й. Оригінал листа додається 21 липня 1866 р.2
136Лист голови Заславської військово-слідчої комісії Войнова І. М. до Новицького Г. В. з проханням про надання повітовому судді, предводителю дворянства Заславського пов. Волинської губ. Никифорову П. І. можливості дати пояснення київському, подільському і волинському губернатору Безаку О. П. щодо обвинувачень, закинутих Никифорову поліцейським справником Заславського пов. майором Бутлером 28 листопада 1866 р.2
137Лист голови Заславської військово-слідчої комісії Войнова І. М. до Новицького Г. В. з висловленням радості з приводу призначення Новицького київським комендантом; з відомостями про відносини між комісією та місцевою шляхтою, зокрема, графом Потоцьким А., князями Сангушками; про судовий процес над князями Михальськими; про надання голові з’їзду мирових суддів Тарасевичу та поліцейському справнику Заславського пов. Волинської губ. Бутлеру земельних наділів з числа конфіскованих в учасників повстання; з проханням про матеріальне забезпечення його родини після закінчення роботи комісії та про задоволення прохання поручика Рильського піхотного полку Баранецького щодо надання йому посади плац-ад’ютанта при Новицькому Г. В. 20 листопада 1866 р.3
138Лист Новицького Г. В. до голови Заславської військово-слідчої комісії Войнова І. М. про з’ясування зв’язків родин князів Сангушків та Михальських; щодо з’ясування подробиць біографії поміщика м-ка Славута Заславського пов. Волинської губ. князя Сангушка Р. та ступеню його причетності до Польського повстання 1863 р. Чернетка 9 березня 1867 р.2
139Лист голови Заславської військово-слідчої комісії Войнова І. М. до Новицького Г. В. з описанням обставин життя його родини та проханням про надання матеріальної допомоги 30 січня 1868 р.2
140Лист голови Заславської військово-слідчої комісії Войнова І. М. до Новицького Г. В. з проханням про надання повітовому судді, предводителю дворянства Заславського пов. Волинської губ. Никифорову П. І. можливості дати пояснення київському, подільському і волинському губернатору Безаку О. П. щодо обвинувачень, закинутих Никифорову поліцейським справником Заславського пов. майором Бутлером та з описанням конфлікту між ними [1866 р.]6
141Листи голови Заславської військово-слідчої комісії Войнова І. М. до Новицького Г. В. про настрої польської шляхти у Заславському пов.; із описанням подробиць ведення справ князів Яблоновського, Михальського, поміщика Ленкевича [Ф.]; щодо можливості надати [матеріальної] допомоги [жителю м. Києва, агенту] Ягубському І. за надані ним агентурні відомості тощо [1866 р.]6
142Записка голови Заславської військово-слідчої комісії Войнова І. М. до Новицького Г. В. про конфлікт між повітовим суддею, предводителем дворянства Заславського пов. Волинської губ. Никифоровим П. І. та поліцейським справником Заславського пов. майором Бутлером [1866 р.]1
143Записка щодо пропагандистської діяльності серед селян [Волинської губ.] волосного писаря Блоцького М. та мирового посередника Рудзького; описання судового процесу над Блоцьким та судовий вирок у його справі [1863 р.]3
144Звернення Київського військово-польового суду до родичів та близьких арештованих за підозрою в причетності до Польського повстання 1863 р. про безпідставність сподівань на пом’якшення вироку їхнім близьким та з проханням про припинення намагань змінити хід слідства за допомогою хабарів [1863 р.]1
145Записка невстановленої особи стосовно участі у Польському повстанні 1863 р. підпоручиків резервного саперного батальйону Зелинського та Боровського [1863 р.]2
146Записка невстановленої особи стосовно участі у Польському повстанні 1863 р. підпоручика резервного саперного батальйону Зелинського, [графа] Браницького, головного управляючого маєтком [Браницьких] Рожанського; службова оцінка офіцера Бржостовського [1863 р.]2
147Лист [дворянина] Ягушевського П. до невстановленої особи з особистих та господарчих питань. Є згадка про сина Ягушевського, Теофіла, якого було заарештовано з вини Запольського А. Польська мова 26 жовтня 1864 р.1
148Нотатки Новицького Г. В. у справі про розслідування вбивства настоятеля Бердичівського монастиря кармелітів [1866 р.]9
149Рапорт чиновника з особливих доручень Неводовського київському губернатору про зловживання у Бердичівській військово-слідчій комісії. Копія 15 лютого 1865 р.4
150Нотатка невстановленої особи про слідство у справі про з’ясування причетності до польського визвольного руху предводителя дворянства Чигиринського пов. Київської губ. Метлицького С. [1866 р.]4
151Доповідна записка дворянина Малявського А. Новицькому Г. В. про втечу з-під варти Здановича Д., обвинувачуваного в участі у Польському повстанні 1863 р. та про допомогу йому у втечі поліцейського справника м. Чигирин Київської губ. Євстратьєва 15 жовтня 1866 р.2
152Повідомлення управління маєтком у с. Цесарська-Слобода Черкаського пов. Київської губ. засідателю Чигиринського повітового суду Рибіцькому про селян, які переховували у себе речі обвинувачуваного в участі у Польському повстанні 1863 р. Здановича Д. Копія 15 квітня 1866 р.4
153Відомості про ведення православним духовенством Липовецького пов. Київської губ. пропаганди серед селян на користь повстанців [1863 р.]1
154Відомості про зміст листів поміщика Фудаковського І. до його сина Фудаковського С., знайдених під час обшуку в їх будинку у с. Скоморошки Таращанського пов. Київської губ. [1863 р.]8
155Листування повстанців, ув’язнених у Київській фортеці з їхніми близькими. Адресати: Яхимович Т., Голошевський С., Поплавський Г., Потоцький А., Тоноєвський С., Качиньський А., Тишкевич А., Мордкевич Е., Зайончковський В., Чарнецький Є., Подолянін Ю., Тарнавський Ф., Гілевич, Бужовський Ю., Остробрамський Ф. та ін. Польська, російська мови 24 вересня –
24 жовтня 1863 р.
155
156Лист Кунігунди (прізвище не вказано) до вчителя польської мови Другої київської гімназії Кендержицького Ю., засудженого за участь у Польському повстанні 1863 р. та засланого на каторжні роботи. Копія. Є коментарі Новицького Г. В. [1863 р.]4
157Лист [Кікоського] В. Ц. до невстановленої особи з оцінкою лютневих подій 1861 р. у м. Варшава та аналізом перспектив польського визвольного руху. Польська мова [1861 р.]2
158Справа про арешт наглядача Прозоровської вежі Київської фортеці штаб-капітана 34 Севського піхотного полку Прокопенка за допомогу арештованим повстанцям у листуванні з близькими 7 липня –
7 жовтня 1864 р.
39
159Лист Новицького Г. В. про побиття вартовим козаком біля Прозоровської вежі Київської фортеці дами, яка розмовляла з ув’язненими повстанцями. Чернетка [1864 р.]2
160Списки повстанців, чиї справи розглядалися у Київському військово-польовому суді 1863–1867 рр.102
161Статистичні відомості про повстанців, справи яких розглядалися у Київському військово-польовому суді, із зазначенням звання, освіти, обвинувачення та призначеного покарання 1864–1867 рр.202
162Статистичні відомості про повстанців, чиї справи розглядалися у Київському військово-польовому суді, із зазначенням звання, освіти, обвинувачення та призначеного покарання 1864–1867 рр.225
163Книга вироків Київського військово-польового суду. Чернетки 11 травня –
4 листопада 1863 р.
521
164Книга вироків Київського військово-польового суду. Чернетки 9 жовтня –
22 грудня 1863 р.
390
165Книга вироків Київського військово-польового суду. Чернетки 4 вересня 1863 р. –
10 квітня 1864 р.
666
166Книга вироків Київського військово-польового суду. Чернетки 26 лютого –
7 серпня 1864 р.
650
167Книга вироків Київського військово-польового суду. Чернетки 21 липня –
5 грудня 1864 р.
512
168Книга вироків Київського військово-польового суду. Чернетки5 липня 1864 р. –
29 травня 1865 р.
474
169Книга вироків Київського військово-польового суду. Чернетки18 вересня 1864 р.– 30 вересня 1865 р. 412
170Книга вироків Київського військово-польового суду. Чернетки 23 вересня –
18 грудня 1865 р.
393
171Книга протоколів та вироків Київського військово-польового суду. Чернетки6 жовтня 1865 р.– 1867 р. 941
172Вирок у справі дворянина Ольшевського Б., обвинувачуваного у причетності до польського визвольного руху 7 травня 1864 р.4
173Рапорт голови Заславської військово-судної комісії Войнова І. М. голові Київського військово-польового суду генерал-лейтенанту Новицькому Г. В. зі списком поміщиків, обвинувачуваних у причетності до польського визвольного руху, маєтки яких підлягали конфіскації 5 жовтня 1866 р.2
174Рапорти Окружного штабу Київського військового округу голові Київського військово-польового суду генерал-лейтенанту Новицькому Г. В. та секретні повідомлення російського посланника у м. Константинополь та консулів у містах Ясси, Тульча, Бухарест з агентурними відомостями про діяльність за кордоном представників польського та українського визвольного руху. Оригінали, копії 19 червня 1865 р. –
16 квітня 1866 р.
67
175Повідомлення російського посланника у м. Константинополь про діяльність за кордоном представників польського визвольного руху. Копія 11 травня 1865 р.20
176Рапорт штабу Київського військового округу Новицькому Г. В. та повідомлення російського посланника у м. Константинополь та консула у м. Ясси про діяльність за кордоном представників польського визвольного руху. Оригінал, копії 11 травня –
5 липня 1865 р.
3
177Рапорт штабу Київського військового округу Новицькому Г. В. та повідомлення російського консула у м. Ясси про збільшення кількості польських емігрантів з Австро-Угорщини у Молдавію, зокрема у міста Батушани та Ясси. Оригінал, копія 6 грудня 1865 р. –
4 січня 1866 р.
2
178Список [осіб, підозрюваних в участі у польському визвольному русі]. Чернетка 1863 р.1
179Відбиток печатки волосного правління Кошуватської вол. Таращанського пов., наданий колишнім мировим посередником Іванським волосному старшині. Сургуч 27 березня 1864 р.1
180Записка київського, подільського і волинського генерал-губернатора Безака О. П. до [Новицького Г. В.] з пропозицією зустрічі 23 [вересня] 1865 р.1
181Записка з історії фінансування революційного руху в Польщі від 1773 р. та про участь крупних поміщиків Правобережної України у Польському повстанні 1863 р. Без закінчення 30 квітня 1865 р.2
182Лист київського, подільського і волинського генерал-губернатора Анненкова М. М. до Новицького Г. В. з висловлюванням подяки за сумлінне виконання обов’язків 20 січня 1865 р.2
183Записка київського, подільського і волинського генерал-губернатора Безака О. П. до Новицького Г. В. з проханням вивчити надіслану при ній справу та висловити свою думку про неї. Справа, що надсилалася при записці, відсутня 6 травня 1865 р.2
184Записки київського, подільського і волинського генерал-губернатора Безака О. П. до Новицького Г. В. 13 лютого –
24 квітня 1867 р.
21
185Формулярний список касира Київського губернського казначейства колезького асесора Кучевського І. І. 1865 р.4
186Записка з переліком у хронологічному порядку дат початку і закінчення будівництва різних споруд та інших подій у м. Києві. Фрагмент [1848 р.]1
187Схема розташування залізничних і водних шляхів Російської імперії та обчислення їхньої протяжності [1870-ті рр.]2
188Записка з повідомленням про запрошення Новицького Г. В. до київського, подільського і волинського генерал-губернатора [1866 р.]1
189Записка невстановленої особи до [Новицького Г. В.] з повідомленням про знайдення “Євдошки”, яка вважалася пропалою без вісті [1866 р.]1
190Поштові конверти та обкладинки від справ з особистого архіву Г. В. Новицького і його канцелярії; статистична відомість про Росію та інші країні світу (фрагмент), карта шляхів сполучення Європейської частини Російської імперії тощо. Рукописи, друкарський примірник [1866 р.]24
191Доповідь голови Комітету про знайдення способів щодо скорочення витрат Військового міністерства генерал-ад’ютанта Адлерберга В. Ф. та журнал засідання Комітету. Копія 30 квітня –
13 травня 1835 р.
24
192Журнал військових дій російської армії і флоту у Кримській війні за 1853 р., зокрема, Синопського бою 18 листопада 1853 р. та інших дій російського флоту під керівництвом віце-адмірала Нахімова П. С., контр-адмірала Корнілова В. О., контр-адмірала Новосильського Ф. М., віце-адмірала Серебрякова Л. М. та інших. Є план Синопського бою 1853 р.46
193Стаття М. П. Погодіна з аналізом стану справ у Європі та ролі Росії у світовій політиці під час Кримської війни та перспектив розвитку міжнародних стосунків. Копія 1864 р.7
194Записка генерал-майора Затлера Ф. К., подана головнокомандувачу 1-ю армією, генерал-ад’ютанту князю Горчакову М. Д. з описанням обставин засудження Затлера, спростуванням вироку Московського генерального суду про нього та з проханням про заступництво перед Олександром ІІ. Засвідчена копія 26 березня 1860 р.6
195Записка [Вея Л.] “О состоянии еврейского народа в России”. Копія [1818 р.]11
196Записка невстановленого автора “устройстве главных линий железных дорог в России”. Копія з позначками [Г. В. Новицького] [1860-ті –
1870-ті рр.]
45
197Брошура “Ostatnie chwile Joachima Lelewela” (“Останні миті Йоахима Лелевеля”). Польська мова 1861 р.11
198Стаття “Obecne polityczne uosobienie Rusi” (“Сучасне політичне втілення Русі”); стаття з газети “Czas” з аналізом лютневих подій 1861 р. у м. Варшава; поема Дж. Г. Байрона “Гяур” у перекладі А. Міцкевича. Рукописи, літографована копія. Польська мова 3 січня 1858 р. –
16 квітня 1861 р.
80
199Брошура “Akt z roku 1834 przeciv Adamovi Czartoryjskiemu wyobrazicielowi systemu polskiej arystokracyi” (“Акт 1834 року проти Адама Чарторийського, зображувача системи польської аристократії”). Польська мова 1839 р.17
200Брошура князя Пруса-Яблоновського С. “Wspomnienia o bataryi pozyczjnej artyleryi konnej gwardyi królewsko-polskiej” (“Спогади про позиційну батарею кінної артилерії королівсько-польської гвардії”). Польська мова 1860 р.37
201Брошура Лелевеля Й. “Sprawa żydowska w r. 1859, w liście do Ludwika Merzbacha” (“Єврейска справа у 1859 р., в листі до Людвіка Межбаха”). Польська мова 1860 р.16
202Брошура Косіньського В. “Odpowiedź na Ludwika Mierosławskiego powstanie Poznańskie w roku 1848 w krztałcie objaśnień do Jędrzeja Moraczewskiego powieści” (“Відповідь на Познанське повстання Людвіка Мєрославського 1848 року у формі пояснень до повісті Єнджея Морачевського”). Польська мова 1861 р.59
203Нотатки “План газеты “Третье мая”, выходящей в Париже с 10 декабря 1839-го года под редакцией Людовика Орпишевского” з описанням змісту газети та пропагованих нею ідей визволення Польщі; “Мысли о народном восстании” з описанням візії польської еміграції про положення Польщі та необхідних методів визвольної боротьби у ній [1840-ті рр.]64
204Зошит з чернетками віршів ліричного змісту та господарчими нотатками. Польська мова [1860-ті рр.]14
205Недіючий опис, складений у 1949 р.26